Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczącej umowy

numer 5/2015
data dodania 2015-01-29 09:08:07
   

 


Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że jako lider konsorcjum otrzymał w podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu:
„Przebudowa stacji 110/30/15 kV Jędrzejów 1”

Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy EKOBOX Spółka Akcyjna a Publiczną Spółką Akcyjną „ELEKTRO” z siedzibą we Lwowie.

Zamawiającym jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna


Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy - 30.11.2015

Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 6 462 000,00 zł netto

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tej umowy, a dotyczące kar i odstąpienia od umowy.

1) W razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust 1 pkt 2, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 pkt 3,

2) W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT),określonego w § 2 ust 1 pkt 3,

3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek; ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub w przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterek w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT) określonego w § 2 ust 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust 1 pkt 3

4) W wysokości 10% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 2 ust 1 pkt 3 za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 w pkt 1)- 4) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części , według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Suchański - Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"