Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczącej umowy

        

numer 27/2015
data dodania 2015-09-02 11:43:59

   Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że spółka  zależna od niego  KASJE Sp. z o.o.   jako lider konsorcjum otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa drugostronnego zasilania GPZ Nowa Słupia z GPZ Grzybów”
Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy KASJE Sp. z o.o.  a  „UKRENERGOBUDPROJEKT” z siedzibą we Lwowie oraz NAUKOWO-TECHNICZNE CENTRUM ELEKTRO „ENERGOZWIAZOK” z siedzibą w Kijowie.

 

Zamawiającym jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna.

 

Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy - 30.11.2017r.

Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 9 865 000,00 zł netto.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 96-cio  miesięcznej gwarancji rękojmi i na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tej umowy, a dotyczące kar i odstąpienia od umowy.1) W razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 3, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust.1 pkt 3,


2) W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT),określonego w § 3 ust 1 pkt 3,

3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek; ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub w przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterek w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust 1 pkt 3,


4) W wysokości 10% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3 za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 w pkt 1)- 4) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,


5) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części , według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Podstawa prawna:


§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 

 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"