Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczących umów

numer 9/2017
data dodania 2017-04-19 21:11:30
   

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 4 podpisane umowy na wykonanie
przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj wybuduj na terenie RE Busko.

Stronami umów są:

Zamawiającym: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku – Kamienna

Wykonawcą: EKOBOX S.A.

1) Obszar gmin : Chmielnik, Gnojno, Morawica, Pierzchnica, Raków, Szydłów
Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 2 000 000,00 zł.
2) PE Pińczów – obszar gmin: Pińczów, Kije, Michałów. Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 250 000,00 zł.
3) PE Miechów – obszar gmin: Działoszyce, Miechów, Pińczów, Słomniki, Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Michałów, Pałecznica, Racławice, Radziemice, Słaboszów, Wodzisław, Skalbmierz. Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 250 00,00 zł.
4) PE Kazimierza Wielka – obszar gmin: Działoszyce, Kazimierza Wielka , Skalbmierz, Bejsce, Koszyce, Czarnocin, Opatowiec, Proszowice. Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 250 000, 00zł.


Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 5 750 000,00zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych


Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tych umów:

Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy, w tym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą ustalane będzie dla każdego przyłącza oddzielnie w oparciu o ceny Standardowych elementów przyłączy określone w Ofercie Wykonawcy z dnia 31.03.2017r.
Zadania będą sukcesywnie zlecane w okresie do dnia 23.05.2018 roku lub do wyczerpania kwoty umowy. Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie do dnia 31.08.2018 roku lub do wyczerpania kwoty umowy, na realizację której Zamawiający zamierza przeznaczyć w/w kwoty netto. Dla realizacji pojedynczego przyłącza strony ustalają termin realizacji, nie dłuższy niż 100 dni dla opracowania dokumentacji i robót budowlanych łącznie, liczony od daty otrzymania zlecenia uszczegółowiającego. Konkretny termin realizacji pojedynczego przyłącza Zamawiający określi w zleceniu uszczegółowiającym.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza bez uwag.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) W razie opóźnienia w wykonaniu poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach określonych w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów kreślonych w zleceniu uszczegółowiającym, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach w § 3 umowy,
2) W razie odstąpienia od realizacji poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach określonych w § 3 umowy,
3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach określonych w § 3 umowy , za każdy dzień opóźnienia , liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach określonych w § 3 umowy,
4) W wysokości 10% wynagrodzenia ( z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach określonych w § 3 umowy za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 pkt (1-3) niniejszego paragrafu przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia,
5) W razie odstąpienia od realizacji umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na całość przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy.
6) Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, dokonując wypowiedzenia w formie pisemnej , w przypadku co najmniej 14 dniowego opóźnienia w 3 zleceniach uszczegółowiających, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od realizacji zlecenia w całości lub w części z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy mogą mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2017 i 2018roku.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"